సంగీతం

సైకాలజీ ఆఫ్ ఫేబుల్స్: ఇంటర్వేర్డ్ విత్ బివేర్ ఆఫ్ ది వోల్ఫ్ (లూసియో డల్లా)

అటెంటి అల్ లూపో అద్భుత కథల యొక్క భయంకరమైన వాటిని నిర్వహిస్తుంది. ఈ విచిత్రమైన రుచి పిల్లల కథ యొక్క తేనెలో ముంచబడుతుందిఎవరికీ తెలియని తోటల్లోని పాటలు. - ఆసుపత్రిలో మ్యూజిక్ లిజనింగ్ గ్రూప్.

మోడెనాలోని విల్లా ఇజియా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరిన రోగులతో పోస్టాచిని మోడల్ ప్రేరణ పొందిన లిజనింగ్ గ్రూప్ గురించి నివేదిక.