సాధారణ పిచ్చి # 1 రోజు - నేను బ్లీచ్ తాగవచ్చా? -సైకియాట్రీ-

పబ్లిక్ సైకియాట్రీ: ఫ్రంట్ నుండి లెటర్స్. లోపల మరియు వెలుపల, మీది మరియు ఇతరులు, ప్రతి ఒక్కరూ మరియు ఎవ్వరూ లేని పిచ్చికి ఒక రూపకం.